fbpx

Regulamin sklepu Styroshop

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STYROSHOP

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STYROSHOP

Wchodzi w życie 5 kwietnia 2019 roku.

Spis treści:

 1. Wstęp.

 2. Definicje.

 3. Postanowienia wprowadzające.

 4. Rejestracja.

 5. Składanie zamówienia.

 6. Formy dostawy i płatności.

 7. Realizacja zamówienia.

 8. Odstąpienie od umowy.

 9. Gwarancja.

 10. Odpowiedzialność za wady.

 11. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń.

 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną.

 13. Polityka prywatności.

 14. Postanowienia końcowe.

 15. Załączniki do pobrania.

§1 Wstęp

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.styroshop.pl administrowany przez Przemysława Mroza, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Imex Przemysław Mróz z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 10, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 632-182-14-13, REGON: 277707495, telefon kontaktowy: (32) 752-07-22 lub 510-808-099, poczta elektroniczna: sklep@styroshop.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje

 1. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres bądź adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji.

 2. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub paragon.

 3. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego Produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

 4. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony Produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na Stronie formy płatności.

 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym.

 6. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy oraz pod zdjęciem produktu, stanowiąca jego kluczową charakterystykę, umożliwiająca Kupującemu zapoznanie się z jego najważniejszymi właściwościami.

 7. KANAŁ KOMUNIKACJI – są to określone formy składania zamówienia na odległość.

 8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjnie nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, e-mailowo, telefonicznie, FAX-em lub poprzez formularz zamówienia.

 9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, e-mailowo, telefonicznie, listownie, FAX-em lub poprzez formularz zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący do zawierania umów sprzedaży.

 11. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę.

 12. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego Produktów w celu późniejszego ich zakupu.

 13. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony produkt zakupiony przez Kupującego.

 14. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje w posiadanie produktu będący przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

 15. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie.

 16. OFERTA ZAKUPU – oferta składana Sprzedawcy przez Klienta przez Sklep internetowy. Oferta zakupu nie jest momentem zawarcia Umowy sprzedaży.

 17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 18. PRZEDMIOT UMOWY LUB PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy bądź Świadczenia. W zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

 19. REGULAMIN – treść niniejszego regulaminu, zawierająca załączniki i regulująca obowiązki i uprawnienia obu Stron Umowy.

 20. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.

 21. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://styroshop.pl/sklep/.

 22. SPRZEDAWCA – Przemysław Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP: 632-182-14-13 oraz REGON: 277707495 pod nazwą IMEX Przemysław Mróz z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul Grunwaldzka 10 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 23. STRONA – stroną Umowy określany jest Kupujący bądź Sprzedawca; w przypadku pojęcia „Strony” rozumie się zarówno Kupującego, jak i Sprzedawcę – łącznie.

 24. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.

 25. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zawierana jest w momencie opłacenia przez Klienta faktury proforma dostarczanej mu drogą e-mailową.

 26. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – jest to umowa zawarta przez Strony przy jednoczesnym braku ich obecności w jednym miejscu. Umowa ta zawierana jest przy wykorzystaniu Kanałów Komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie.

 27. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia konta w sklepiew Sklepie internetowym; jednorazowa możliwość złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie internetowym, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - prawo telekomunikacyjne.

 28. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości pranej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z formularza zamówienia.

 29. USŁUGODAWCA – Przemysław Mróz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Imex Przemysław Mróz z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 10, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 632-182-14-13, REGON: 277707495.

 30. WADA – wada prawna bądź fizyczna zakupionego produktu.

 31. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.

 32. ZAMÓWIENIE – oferta zawarcia umowy sprzedaży założona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 33. ZAŁĄCZNIKI – wzór formularza odstąpienia od umowy oraz protokołu reklamacyjnego, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, niniejszy regulamin do pobrania w formacie PDF.

§3 Postanowienia wprowadzające

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://styroshop.pl prowadzony jest przez Przemysława Mroza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IMEX Przemysław Mróz. Szczegóły informacyjne dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są w paragrafie pierwszym pod tytułem Wstęp.

 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą umowę w oparciu o niniejszy regulamin.

 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji kupującego, stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Klient ma możliwość zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk Przedsiębiorców, który znajduje się w ustawie z 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ustawy dostępne jest pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.

 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych bądź fizycznych, a także zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Ta informacja jest równoznaczna ze zobowiązaniem się Sprzedawcy na dostarczenie Klientowi produktu bez wad.

 8. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 9. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez Sklep internetowy.

 10. Komunikacja ze Sprzedawcą przeprowadzana przez Kupującego powoduje ponoszenie Kosztów przez Kupującego, które są wynikiem umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 11. Przedmiotem działalności sklepu internetowego styroshop.pl jest sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych za pośrednictwem internetu.

 12. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)., przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 14. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego rozwiązania sprawy przez:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 2. mediację,

 3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii funkcjonującej pod następującym numerem telefonu: 800 007 707.

§4 Rejestracja

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość rejestracji i założenia konta w Sklepie.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Aby rejestracja przebiegła pomyślnie, Użytkownik w trakcie procesu rejestracji powinien podać następujące dane:

 1. imię,

 2. nazwisko,

 3. adres e-mail,

 4. wyświetlaną nazwę użytkownika,

 5. hasło.

 1. Po wypełnieniu tychże pól, zostanie utworzone Konto Użytkownika.

§5 Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez całą dobę 7 dni w tygodniu przez stronę internetową https://styroshop.pl/sklep/, e-mailowo (sklep@styroshop.pl), FAX-em oraz telefonicznie pod numerami (32) 752-07-22, 510-808-099 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni roboczych ustawowo wolnych od pracy.

 2. Wszystkie zamówienia realizowane są w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni roboczych ustawowo wolnych od pracy.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Do zamówionego towaru sklep wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu.

 5. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Zapis nie dotyczy produktów, które nie posiadają ceny. W przypadku zainteresowania produktem, który nie posiada ceny, Kupujący musi wysłać zapytanie o jego cenę i dostępność poprzez Formularz zamówienia lub drogą e-mailową (sklep@styroshop.pl) podając przy tym dokładną ilość wymaganego produktu oraz dokładne miejsce dostawy. Po uzyskaniu wszystkich informacji Sklep dokona weryfikacji możliwości dostarczenia wskazanego przez Kupującego materiału i powiadomi go drogą e-mailową o dostępności, cenie, a także innych właściwościach towaru.

 7. Złożenia oferty można dokonać zarówno z Rejestracją, jak i bez niej. Rejestracji nowego użytkownika można dokonać podczas składania Oferty zakupowej, ale nie jest to konieczne. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

 8. Podczas składania Oferty zakupowej Klient zobowiązany jest podać następujące dane

 1. imię,

 2. nazwisko,

 3. nazwę firmy (opcjonalnie),

 4. dokładny adres (ulica, numer lokalu),

 5. kod pocztowy,

 6. miasto,

 7. nr telefonu kontaktowego,

 8. adres e-mail

 9. NIP (opcjonalnie)

 10. komentarz do zamówienia (opcjonalnie).

Wskazane dane są danymi rozliczeniowymi i wysyłkowymi. Jeżeli Klient życzy sobie, aby materiały zostały wysłane na inny adres niż dane rozliczeniowe, podczas składania zamówienia musi zaznaczyć pole zatytułowane „Wysłać na inny adres?”. Po zaznaczeniu tego pola zostanie rozwinięty nowy formularz służący do wpisania danych wysyłkowych.

 1. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 2. W sytuacji, gdy dane Użytkownika lub Kliena ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia ulegną zmianie, Użytkownik lub Klient proszony jest o ich aktualizację i poinformowanie o tym sklepu.

 3. W celu złożenia Oferty zakupowej Klient powinien dodać do „koszyka” pożądane produkty. Dodanie produktów do koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Oferty zakupowej. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 4. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 5. Kupujący każdorazowo ma możliwość dodania „Komentarza do zamówienia”.

 6. Aby sfinalizować Ofertę zakupową należy – po wybraniu produktów, uzupełnieniu niezbędnych danych oraz wybraniu formy dostawy – wybrać opcję „Kupuję i płacę”. Formy dostawy omówione są w rozdziale 6. Formy dostawy i płatności.

 7. Kupujący, w przypadku akceptacji proponowanej Oferty zakupu przez Sprzedawcę otrzymuje potwierdzenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 8. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Kupujący otrzyma drogą e-mailową fakturę proforma, którą zobowiązany jest opłacić do daty wskazanej na fakturze, aby zamówienie w ustalonej formie mogło zostać zrealizowane. W momencie opłacenia faktury proforma zostaje zawiązana Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 9. Klient ma prawno na złożenie Zamówienia indywidualnego w przypadku produktów, które nie posiadają ceny w Sklepie. Aby tego dokonać należy e-mailowo, telefonicznie, FAX-em lub przez formularz kontaktowy Sklepu podać następujące informacje:

  1. nazwę producenta interesującego Cię materiału,

  2. rodzaj materiału, np. styropian fasadowy,

  3. współczynnik przewodzenia ciepła,

  4. wykonanie – styropian biały lub grafitowy,

  5. wykończenie – boki płaskie lub frezowane (na zakładkę),

  6. powierzchnia materiału w m2 lub w m3,

  7. adres dostawy z określeniem, czy posiada ono możliwość wjazdu dla samochodu ciężarowego wielkogabarytowego bez przyczepy. Wymiary samochodu to: 10 metrów długości, 2,65 metra szerokości oraz 4,10 metra wysokości.

  Sklep zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na zapytania niekompletne.

 10. Po otrzymaniu Zamówienia obsługa sklepu weryfikuje możliwość jego realizacji i w najbliższym dniu roboczym zobowiązuje się poinformować Klienta o tym, czy i na jakich warunkach może ono zostać wykonane. Jeżeli podane warunki zostaną zaakceptowane przez Klienta, Sprzedawca wysyła Klientowi fakturę proforma, którą klient zobowiązany jest opłacić do daty wskazanej na fakturze, aby mogło ono zostać zrealizowane w ustalonej formie. W momencie opłacenia faktury proforma zostaje zawiązana Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 11. W przypadku sprzedaży towaru na indywidualne zamówienie, produkt dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb zamawiającego, a co za tym idzie, prawo odstąpienia od umowy w tych przypadkach nie obowiązuje.

 12. Powyższy punkt nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za sprzedane produkty z tytułu rękojmi.

 13. Kupujący może dokonać e-mailem, telefoniczne lub FAX-em zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości, jeżeli faktura proforma nie została opłacona.

 14. Dniem wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

§6 Formy dostawy i płatności

 1. Sklep oferuje dwie formy dostawy:

 1. dostawę do klienta realizowaną przed Sprzedawcę;

 2. odbiór osobisty przez Klienta z miejsca wskazanego Klientowi przez Sprzedawcę.

Powyższe warianty zostaną omówione w kolejnych punktach.

 1. W przypadku dostawy towaru do klienta dzień i godzina dostawy zostają ustalone z Klientem drogą e-mailową i telefoniczną, a także zostają one dodatkowo potwierdzone w dniu poprzedzającym termin dostawy. Po ostatecznym potwierdzeniu terminu dostawy, nie może on zostać zmieniony przez Klienta. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą przewoźnika zaproponowanego przez Sklep i zaakceptowanego przez Kupującego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Po odbiorze towaru od dostawcy, Klient zobowiązany jest potwierdzić, iż odbierany przez niego towar jest pełnowartościowy. W przypadku dostrzeżenia wad zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sklep oraz opisać wady na dokumencie WZ.

 3. Sprzedawca oferuje możliwość bezpłatnego dostarczenia towaru w przypadku zamówienia przez Klienta co najmniej 100 paczek styropianu jednego producenta. W przypadku zamówień poniżej 100 paczek materiału, koszt dostawy u wybranych producentów to 150 złotych brutto.

 4. W wyjątkowych przypadkach mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty transportowe, nawet przy zamówieniach spełniających minimum logistyczne. Przypadki te będę indywidualnie omawiane z Klientem przed przekazaniem zamówienia do realizacji i dokładnie wyjaśnione.

 5. Jeżeli klient w momencie dostawy towaru odmówi jego odbioru, będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów transportowych.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, Klient zostanie poinformowany o miejscu i dacie odbioru drogą telefoniczną oraz e-mailową. Data zostanie dodatkowo potwierdzona w przeddzień zaplanowanego obustronnie odbioru. Po ostatecznym jej potwierdzeniu, nie można ona ulec zmianie przez Klienta.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy „odbiór osobisty” Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat. Klient ponosi jedynie koszty własne związane z dotarciem po materiał i odwiezieniem go do wybranej przez siebie lokalizacji, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie towaru następujące w trakcie transportu własnego. Podczas odbioru towaru od producenta Klient zobowiązany jest potwierdzić pełnowartościowość odbieranego towaru.

 8. W przypadku sytuacji opisanej w punkcie 5 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mailową na wskazany adres kontaktowy po zawarciu Umowy sprzedaży.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zobowiązany jest zawiadomić o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 10. Z racji ograniczeń logistycznych, produkty niektórych producentów mogą nie podlegać dostawie do wybranych miejsc w Polsce. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu takich ograniczeń logistycznych, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zobowiązany jest zawiadomić o tym Kupującego.

 11. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca za zgodą Kupującego może spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Stronę sposób.

 12. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy itp.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerami (32) 752-07-22, 510-808-099 (w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni roboczych ustawowo wolnych od pracy) lub e-mailowo pod adresem sklep@styroshop.pl.

 13. Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie pod numerami (32) 752-07-22, 510-808-099 lub e-mailowo pod adresem sklep@styroshop.pl.

 14. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów, wyrażone w walucie polskich złotych. Koszty dostawy towaru do Kupującego podawane są oddzielnie, a ich wyliczenie następuje w trakcie składania Oferty zakupowej przez Kupującego.

 15. Każde zawarcie Umowy sprzedażowej poprzedzone jest wysłaniem do Klienta faktury proforma, którą to Klient zobowiązany jest opłacić do daty wskazanej na niniejszej fakturze, jeżeli chce, aby zamówienie zostało zrealizowane w ustalonych cenach. Opłacenie faktury proforma jest momentem zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Kupującym i złożone zamówienie nie może ulec modyfikacji ani rezygnacji z jego realizacji.

 16. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 17. Klient ma do dyspozycji jedną formę płatności, którą jest przedpłata przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski o numerze: 47 1020 2528 0000 0402 0509 5882.

 18. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy w momencie opłacenia otrzymanej faktury proforma.

 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 20. Aktualne ceny oraz wysokość kosztów dostawy przekazywane są Kupującemu w wiadomości akceptującej przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta Oferty zakupu.

 21. W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury proforma w terminie wskazanym na fakturze proforma, zamówienie wraz z ustalonymi cenami ulegają anulacji. Ponowna chęć zakupu tego samego materiału będzie wiązać się z tym, że nowe proponowane ceny zakupu mogą być różne od oferowanych przy uprzednio złożonej Ofercie zakupu.

§7 Realizacja zmówienia

 1. Realizacja zamówienia polega dostarczeniu do Klienta zamówionych przez niego materiałów budowlanych o określonych przez niego w Zamówieniu parametrach.

 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie opłaceniu przez Klienta faktury proforma, co równocześnie stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Zamówienie realizujemy do 3 tygodni. W wyjątkowych sytuacjach dostawa może wydłużyć się do 5 tygodni.

 4. Od momentu złożenia przez Klienta Oferty zakupowej kontakt z Klientem ze strony Sklepu następuje drogą e-mailową i telefoniczną. Klient może kontaktować się ze Sklepem drogą e-mailową (sklep@styroshop.pl), telefoniczną pod numerami (32) 752-07-22, 510-808-099 lub FAX-ową pod numerem (32) 752-07-22.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@styroshop.pl lub listownie na adres:

Imex Przemysław Mróz

ul. Grunwaldzka 10

43-600 Jaworzno

 1. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Klienta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem https://styroshop.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu odstąpienia od umowy.

 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na adres producenta, od którego dostarczony został towar.

 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

 8. Konsument ma prawo zwrócić towar jedynie w ilości, którą nabył, oryginalnie zapakowany. Zwrot częściowej ilości nabytych produktów jest niemożliwy i nie będzie realizowany przez Sklep.

 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

 2. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

 1. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielenia takiego zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z art. 66[2] Kodeksu cywilnego przepis odstąpienia od umowy nie obowiązuje Klienta będącego osobą prawną.

§9 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziele 9. Odpowiedzialność za wady.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

§10 Odpowiedzialność za wady

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).

 2. Sprzeda odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku, gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju winna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia.

 1. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie w rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

 1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

 2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

 3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

 1. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 2. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

 3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

 4. żądać usunięcia wady.

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument upoważniony jest do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

 4. Sprzedawca w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 5. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określone w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 6. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przed Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mi prawdo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 7. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady, jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

 9. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 11. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 12. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

 13. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

§11 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

 2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://styroshop.pl następujące Usługi Elektroniczne:

 1. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;

 2. umożliwienie złożenia zamówienia przez odpowiedni formularz.

 1. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieokreślony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora to 1024x768 pikseli.

 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług Elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócających funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: sklep@styroshop.pl lub pisemnie na adres: Imex Przemysław Mróz, ul Grunwaldzka 10, 43-600 Jaworzno. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@styroshop.pl lub pisemnie na adres: Imex Przemysław Mróz, ul Grunwaldzka 10, 43-600 Jaworzno.

 8. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 9. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania Umowy.

 11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługodawcę adres e-mail lub w uzgodniony przez Strony sposób.

§13 Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności Sklepu Styroshop dostępna jest pod linkiem: https://styroshop.pl/polityka-prywatnosci-pliki-cookies-oraz-rodo/.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie czternastu dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usnąć swoje Konto.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. telefon: (32) 752-07-22 lub 510-808-099;

 2. FAX: (32) 752-07-22;

 3. e-mail: sklep@styroshop.pl;

 4. pisemnie na adres: Imex Przemysław Mróz, ul Grunwaldzka 10, 43-600 Jaworzno.

 1. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

 2. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 3. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: https://styroshop.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 18 marca 2019 r.

§15 Załączniki do pobrania

 1. Kliknij, aby pobrać Regulamin sklepu internetowego Styroshop w formacie PDF obowiązujący od 5 kwietnia 2019 r.

 2. Kliknij, aby pobrać Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy w formacie PDF.

 3. Kliknij, aby pobrać Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formacie PDF.

 4. Kliknij, aby pobrać Protokół reklamacyjny w formacie PDF.